Patent Tescili
Türkiye'de ve dünyada daha önce yapılmamış, sanayide uygulanabilen ve bilinen tekniğin dışında olan buluşların sahiplerine belirli bir süre buluşu üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Patent tescilindeki amaç; firmaların veya kişilerin buluşlarının ve yaptıkları yeniliklerin gerek ulusal gerekse uluslararasında taklit edilmesini önlemek, elde edilecek kazançta hak kaybının oluşmasını engellemektir.
Patent tescilinin buluş sahibine tanıdığı hak, başkalarının patent konusu teknolojiyi üretme, pazarlama ve satma hakkını kısıtlayan tekel hakkıdır. Bu durum da pazarlamada hedeflenen rekabet üstünlüğünü beraberinde getirmektedir. Firmalar ya da buluş sahibi kişiler ürettikleri yenilikleri patent tescili ile koruma altına alarak ilgili konuda tekel alanı oluşturmanın yanında, yaptıkları yeniliklerle tek olma özelliği taşımaktadırlar. Tekniğin bilinen durumunu aşmayan buluşlara Faydalı Model belgesi verilmektedir. Faydalı modeller bir patent türüdür ve genellikle küçük buluşlara verilen koruma belgeleridir.

Patent Alınabilmesi için Aranan Kriterler 
Her buluş patent ile koruma altına alınamaz. Bir buluşun patent ile koruma altına alınabilmesi için;
• Buluşun yeni olması.
• Sanayiye uygulanabilmesi.
• Tekniğin bilinen durumunu aşması kriterlerine uygun olması gerekir.

Patent ile Korunamayacak Buluş Konuları; 

• Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel metotlar.
• Zihni, ticari veya oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar.
• Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar.
• Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
• İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan veya hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Faydalı Model Nedir?

551 sayılı KHK 166. maddesi “Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.” Hükmünü ihtiva etmektedir. 
Yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikte olan buluşlar faydalı model belgesi verilerek korunur. 
Aşağıdaki hususlarda faydalı model belgesi verilmez. 
• Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
• Usuller 
• Usullerin uygulanması neticesinde elde edilen ürünler 
• Kimyasal madde ve ilaçlar 
• Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri
Faydalı Modeli Neden Tescil Ettirmeliyim ?

551 sayılı KHK sadece tescilli patent ve faydalı modellere uygulanmaktadır. Tescil edilmemiş ancak bir şekilde kullanılmakta olan buluşlar koruma kapsamı dışındadır. Bu tür buluşlar ancak genel hükümler yani Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerine göre korunmaktadır. Şu halde tescilli olmayan patent ve faydalı modellerin 551 sayılı KHK ‘ya göre patent hakkı sağlaması söz konusu olmayacaktır.